இறைவன் சொல்வது சமாதானமே 85

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


இறைவன் சொல்வது சமாதானமே - 3


1. ஆண்டவரே உமது இரக்கத்தை

எங்களுக்குக் காட்டியருளும்

உமது மீட்பையும் எங்களுக்குத் தந்தருளும்

ஆண்டவராகிய இறைவன் சொல்வது

என்னவென்று நான் கேட்பேன்

அவர் பேசுவதோ சமாதானமே - இறைவன்


2. ஆண்டவர்க்கு அஞ்சுவோர்க்கு

மெய்யாகவே மீட்பு அண்மையில் உள்ளது

அதனால் நம் வீட்டிலும் நாட்டிலும்

அவரது மாட்சிமை குடிகொள்ளும் - ஆண்டவராகிய...