என் ஆற்றலின் ஆண்டவரை 18


என் ஆற்றலின் ஆண்டவரை

நான் எந்நாளும் போற்றிடுவேன் - நல்

அருள் மொழிக் கேட்க காலமெல்லாம்

அவர் காலடி அமந்திடுவேன்


1. ஆண்டவர் எனது அரணாவார்

அவரே எனக்கென்றும் துணையாவார்

வலிமையும் வாழ்வும் வழங்கும் நல் தேவன்

என்னுடன் இருக்கின்றார் என்றும் இருக்கின்றார்


2. ஆண்டவர் எனது மீட்பராவார்

அவரே எனக்கென்றும் ஒளியாவார்

வாழ்வாய் வழியாய் விளங்கும் நல் தேவன்

சீர்வழி நடத்திடுவார் அவர்வழி தொடர்ந்திடுவேன்