அடைக்கலப் பாறையான இயேசுவே தி.பா.71

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


அடைக்கலப் பாறையான இயேசுவே

அரணும் கோட்டையும் ஆன இயேசுவே (2)

நீரே எனது வலிமை நீரே எனது பெருமை

நீரே எனது வாழ்வு இயேசையா (2)


1. தாயின் வயிற்றினிலே பாதுகாப்பு நீயல்லோ ஆண்டவரே - 2

பிறப்பிலும் வாழ்விலும் நீயே எனக்கு

ஆதாரம் நீயல்லவோ (2) எந்தன் - 2


2. போகும் வழியை விசாலமாக்கி

என் எல்லையைப் பெரிதாக்கினீர் (2)

உயரமான இடத்திலே என்னை நிறுத்தி

மாண்புறச் செய்கின்றீரே (2) என்னை - 2