நீ எந்தன் பாறை 31

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


நீ எந்தன் பாறை என் அரணான இயேசுவே - 2

நீ எந்தன் உள்ளத்தின் அணையாத தீபமே

அணையாத தீபமே இயேசுவே இயேசுவே - 2


1. ஒளி கொண்டு தேடினால் இருள் நில்லுமோ

உன் துணையில் வாழ்கையில் துயர் வெல்லுமோ (2)

தடைகோடி வரலாம் உள்ளம் தவித்தோடி விடலாம் - 2

ஆனாலும் உன் வார்த்தை உண்டு

எது போனாலும் உனில் தஞ்சம் உண்டு இயேசுவே இயேசுவே - 2


2. இரவுக்கும் எல்லை ஓர் விடியலன்றோ

முடிவாக வெல்வதும் நன்மையன்றோ (2)

தளராது வாழ்வோம் அருள் அணையாது காப்போம்-2

என்றென்றும் உன் ஆசீர் கொண்டு

வரும் நல்வாழ்வைக் கண்முன்னே கொண்டு

இயேசுவே இயேசுவே - 2