கடல் அலையெனவும் அருளினை 27

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


கடல் அலையெனவும் அருளினை இறைவா

என்னகத்தே பொழிந்தருளும் (2)


1. உம் வாக்கு எந்தன் உறுதுணையாகும்

உம் அருளோ என்னுள் பொங்கி வழியுமே (2)

உண்மையின் பாதையை நான் கண்டேன் - 2

என்றும் உம்மையே நம்பினேன் ஆண்டவரே


2. தேனினும் இனியது உம்திருச் சட்டமே

மனதார அவற்றை நான் அன்பு செய்கின்றேன்

என்னிதியனுக்கு உம் நெறியை

என் இருகரம் குவித்து நான் வணங்கிடுவேன்