உம்மை வாழ்த்துவோம் உம்மைப் 150

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


உம்மை வாழ்த்துவோம் உம்மைப் போற்றுவோம்

உம்மை ஏத்துவோம் இறைவா -2 (2)


1. இறைவனின் சந்நிதியில் இறைவனின் இல்லத்தில் - 2

இறைவனின் செயல்களுக்காய் இறைவனின் மாட்சிமைக்காய்


2 எக்காளத் தொனியுடனே நாம் இறைவனைப் போற்றுவோம் - 2

மத்தளத்துடனே யாம் நம் இறைவனை ஏத்துவோம் -2


3 யாழோடும் வீணையோடும் புல்லாங்குழலோடும் -2

நாம் இறைவனைப் போற்றுவோம்