என்றென்றும் உள்ள பேரன்பை 106

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


என்றென்றும் உள்ள பேரன்பை நினைத்து

ஆண்டவர்க்கு நன்றி என்றும் கூறிடுவோம் (2)

அவர் நல்லவர் அவர் வல்லவர் -2

அல்லேலூயா எனப் போற்றிடுவோம் -2


1. ஆண்டவர் வல்லவர் செயல்களை நாளும்

எப்படிச் சொல்லிப் பாடிடுவோம் (2)

தேர்ந்திட்ட இஸ்ரயேல் மக்களைப் போல - 2

பேற்றினை எமக்குப் பங்காக்கினீர் (பெரும்) -2


2. பன்முறைதவறி பாதைகள் மறந்தும்

பெயர் பொருட்டு எம்மை விடுவித்தார் (2)

சிதறிய எம்மை ஒன்றித்து சேர்த்தார் -2

புகழ்ப்பாக்கள் இசைத்து நன்றி கூறுவோம் (என்றும்) - 2