பாடுங்கள் ஆண்டவர்க்கு புதியதோர் 150

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


பாடுங்கள் ஆண்டவர்க்கு புதியதோர் பாடல் பாடுங்கள் -2

அல்லேலூயா அல்லேலூயா அல்லேலூயா -3


1.ஆண்டவர் தம் திருத்தலத்தில் அவரைப் புகழ்ந்து பாடுங்கள்

மாண்புயர் வான் மண்டலத்தில் அவரைப் புகழ்ந்து பாடுங்கள்


2. எக்காள தொனி முழங்க அவரைப் புகழ்ந்து பாடுங்கள்

வீணையுடன் யாழிசைத்து அவரைப் புகழ்ந்து பாடுங்கள்


3. முரசொலித்து நடனம் செய்து அவரைப் புகழ்ந்து பாடுங்கள்

நரம்பிசைத்து குழல் ஊதி அவரைப் புகழ்ந்து பாடுங்கள்