நம்பினேன் ஆண்டவரே உம்மையே 125

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


நம்பினேன் ஆண்டவரே உம்மையே

சீயோன் மலையென்று நம்பினேன் -2


1. எருசலேம் நகருக்கு மலைகள் உண்டு

எதிர்வரும் பகைவர்கள் பலியாவார் -2

நல்லாரின் நாட்டில் பொல்லாது மாறவும் -2

என்பார்ந்த ஆண்டவர் அரணாவார் -2


2. நேரிய இதயம் நேர்கொண்ட பண்பை

சேர்ந்திடும் போது சோர்வில்லை நமக்கு -2

கோணல் வழியில் நடப்போர் நிலைகுலைந்து போவார் -2

கானல்நீராய்க் கண்மறைந்து போவார் -2