அர்ப்பணித்தேன் என்னையே இயேசுவே ***

அர்ப்பணித்தேன் என்னையே இயேசுவே - உன்
அன்பு பலிபீடத்திலே தியாகமாகுவேன்
உன் பாதையிலே பயணமாகுவேன்
உண்மைக்கான சாட்சியாய் வாழ்ந்திடுவேன்
வாழ்ந்திடுவேன் நான் வாழ்ந்திடுவேன்

1. உள்ளங்கள் உயிர்த்து எழ உம்மோடு பாடுபட
என்னை எந்நாளும் அளிக்கின்றேன்
இதய உணர்வுகள் இன்ப ராகங்கள்
எல்லாம் உந்தன் பணிக்கு என அர்ப்பணிக்கின்றேன்

2. வாழ்வுக்குப் போராடும் உள்ளங்களில்
வளர்ந்தே வலுவூட்ட விழைகின்றேன்
வாழ்க்கை பலியிலே என்னையே தந்து
தளர்ச்சி நீக்கி வளர்ச்சிக்கான வழியுமாகுவேன்