இந்த இணையதளத்திலுள்ள புத்தகங்கள் தங்களின் தனி பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே. வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கும், புத்தகமாக்குவதற்கும் அனுமதி இல்லை.

9. அருளப்பர் சிரச்சேதம் செய்யப்படல்.

வரத்தினால் பிறந்து உலோக வாழ்வதை வெறுத்து ஞானம், 
தரத்தயை பூண் தேவ, தாசனாம் யுவானியாரை, 
உரத்துட னேரோதேசு, உரவலன் சிறையில் பூட்டி 
சிரத்தினை வெட்டும் நேரம் யேசுவை அறிந்திட்டீரே.