இந்த இணையதளத்திலுள்ள புத்தகங்கள் தங்களின் தனி பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே. வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கும், புத்தகமாக்குவதற்கும் அனுமதி இல்லை.

8. 38 வருடம் வருத்தமாயிருந்தவனை, ஓய்வுநாளில் குணமாக்குதல்

வருந்தியே முப்பத்தெட்டு, வருஷமும் வருத்தமாகப், 
பெருந்திய ஆளை மீட்கும் புதுமையை ஓய்வு நாளில், 
புரிந்ததை யூதர்கண்டு, பூரணா உம்மைக் கொல்ல 
தெரிந்ததை அறிந்த இயேசு, தேவனே அருள் செய்வீரே.