இந்த இணையதளத்திலுள்ள புத்தகங்கள் தங்களின் தனி பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே. வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கும், புத்தகமாக்குவதற்கும் அனுமதி இல்லை.

10. இயேசு மறுரூபமாகுதல்

பாரிய தபோரு வென்னும், பர்வதந் தன்னிலேதான், 
நோயல் சேரு மோசே, எலியாசு இவர்கள் முன்பே, 
சீரிய சீடர் மூபேர், தியங்கிட வேறுரூபம்
சூரியப் பிரகாசம்போல், ஜொலித்திடச் செய்தாய், தோத்திரம்.