இந்த இணையதளத்திலுள்ள புத்தகங்கள் தங்களின் தனி பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே. வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கும், புத்தகமாக்குவதற்கும் அனுமதி இல்லை.

3. தேவாலயத்தில் வியாபாரிகளைத் துரத்துதல்

பத்திவைத் தெருசலேயம், பகருமா லயத்திலேகச், 
சித்தி பெற் றிடயாபாரம், செய்பவர் தமைத்துரத்தி, 
முத்திவைத் தும்மைத்தேடும், முடவர் கண்குருடர்கட்கு, 
சொஸ்தமே கொடுத்த யேசு, துணைவனே அருள்செயவீரே.