இந்த இணையதளத்திலுள்ள புத்தகங்கள் தங்களின் தனி பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே. வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கும், புத்தகமாக்குவதற்கும் அனுமதி இல்லை.

2. பசாசினால் சோதிக்கப்பட்டதின் பேரில்

தேவ ஆலயத்தின் மேவுஞ், சிகர மீதும்மைத் தானே, 
பாவமே நிறைந்த பொல்லா, பசாசுகளிருபேர் தூக்கி 
மேவவே உமைக் கொண்டேற்றி, மேதினி மாய்கை காட்ட 
சாபமே மொழிந்து பேயைத், தற்பரா செயித்திட்டீரே