இந்த இணையதளத்திலுள்ள புத்தகங்கள் தங்களின் தனி பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே. வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கும், புத்தகமாக்குவதற்கும் அனுமதி இல்லை.

29. இயேசுவை அடக்கம் செய்ததின் பேரில்


எங்குமோ ரணுவுந்தப்பா, திருந்து மெய் பொருட்குமின்று, 
எங்கிருந் தடங்கிடாத ஆண்டவர் துயிலால் மூடி 
பொங்குமோர் கலிபோலூற்றால், புலம்பிநொந் தழுதுகையால்
இங்கு கல்லறையில் வைக்க, இருந்தடங்கிட லானீரோ