இந்த இணையதளத்திலுள்ள புத்தகங்கள் தங்களின் தனி பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே. வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கும், புத்தகமாக்குவதற்கும் அனுமதி இல்லை.

28. இயேசுவை சிலுவையால் இறக்கினதின்பேரில்


ஆயரோ டொரு மூவேந்தர், அன்று பால் தயிர்பொன் மீறை 
நேயதூ பமுங்கையேந்தி, நிரை நின்றிறைஞ்ச வந்தோய் 
தூயரெம் பவத்தால் துஞ்சும், சிலுவையாலி றக்கப்பெற்ற
தாயாரும் மடிமேல் வைத்துத் தவித்தழத் துயரானீரோ.