இந்த இணையதளத்திலுள்ள புத்தகங்கள் தங்களின் தனி பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே. வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கும், புத்தகமாக்குவதற்கும் அனுமதி இல்லை.

27. இயேசு சிலுவையில் மரணித்ததின் பேரில்


குன்றெனுங் கபாலவெற்பில், குரிசினில் தொங்கி அந்தோ, 
இந்தொடு இரவிதாரா, கணங்களுமிருண்டு பூமி, 
எண்டிசை கிடுகிடென்ன, ஏழுவாக்கியங்கள் செப்பி 
நின்னுயிர் விடலானீரோ நீதானே தயைசெய்வீரே.