இந்த இணையதளத்திலுள்ள புத்தகங்கள் தங்களின் தனி பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே. வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கும், புத்தகமாக்குவதற்கும் அனுமதி இல்லை.

26. இயேசுவை சிலுவையில் அறைந்ததின்பேரில்

தருவதாஞ் சிலுவை தன்னைத் தரைதனில் கவிழ்த்துயூதர் 
மிருதுவா வுமதுமேனி, வேதனையாலே நோகப் 
பருமிருப் பாணிகொண்டு பாதகரடித்திறுக்கத் 
திருக்கை கால்விரித்துயீய்ந்த யேசுவே அருள் செய்வீரே