இந்த இணையதளத்திலுள்ள புத்தகங்கள் தங்களின் தனி பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே. வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கும், புத்தகமாக்குவதற்கும் அனுமதி இல்லை.

25. சிலுவையோடு மூன்றாம் முறை முகம் குப்புற விழுதல்.

ஓங்குவான் புவிமற்றுள்ள உலகை மூன்றையுமோர் கையால், 
தாங்கியே நிதந்தற்கார்க்கும், தற்பரா புமது பாவத் 
தீங்கெழுந் தடர்ந்தபாரச், சிலுவையாற் றினமும் சோர்ந்து
தாங்கருந் துயரால் மூன்றாந் தரமும் வீழ்ந் திடலானீரோ.