இந்த இணையதளத்திலுள்ள புத்தகங்கள் தங்களின் தனி பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே. வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கும், புத்தகமாக்குவதற்கும் அனுமதி இல்லை.

24. மாதா மகனைச் சந்தித்தல்

வாயினாற் சொல்லொண்ணாத மகாதுய ரத்தோடே கிச் 
சேயனைக் கண்டு மாதா சென்றிதோ புதிராய் வந்து 
பாய்புனலெனவே வெம்பி, பரதபித்தழுது நேச . 
தாயாரைக் கண்டு நீரும், சஞ்சலமாகினீரோ.