இந்த இணையதளத்திலுள்ள புத்தகங்கள் தங்களின் தனி பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே. வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கும், புத்தகமாக்குவதற்கும் அனுமதி இல்லை.

23. சிலுவையுடன் இரண்டாம் முறை விழுதல்.

விரைவினி லும்மைக்கொல்ல வேதனே யூதர் கூடிப் 
பறைமுரசடித்துக் கொண்டு, பகைவர்கள் ஒருங்கு கூடிக் 
குரைகடலொலிபோல் வெம்பிக், கோபமாய் இழுத்துச் செல்ல 
தரையினிற் சிலுவையோடு இரண்டாந்த ரம் வீழ்ந்தீரோ.