இந்த இணையதளத்திலுள்ள புத்தகங்கள் தங்களின் தனி பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே. வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கும், புத்தகமாக்குவதற்கும் அனுமதி இல்லை.

21. கற்றூணில் கட்டி கசைகளால் அடித்ததின்பேரில்

தீரமாய்ப் பிலாத்தூ சென்போன் செப்பிய மொழியைக் காட்டி 
கோரமாய் யூதரும்மை, கொண்டுபோய் தூணில் கட்டி 
வீரமாய் ஆறுபேர்கள், கூடி மெய்யினி லடிக்க, 
இரத்தச் சோரியில் விழுந்த யேசுதுணை அருள் செய்வீரே.