இந்த இணையதளத்திலுள்ள புத்தகங்கள் தங்களின் தனி பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே. வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கும், புத்தகமாக்குவதற்கும் அனுமதி இல்லை.

17. இயேசு பசாசைத் துரத்தியதின் பேரில்

திருமொழி பகரும் வல்ல, தேவனே சுவிசேஷத்தை. 
அருளியே உமது வாக்கால், அற்புதமாகவேயோர் 
உருவெனும் அலகை தன்னை, ஓட அற்புதமே செய்த 
இருதய தாட்சியான இயேசுவே அருள் செய்வீரே.