இந்த இணையதளத்திலுள்ள புத்தகங்கள் தங்களின் தனி பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே. வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கும், புத்தகமாக்குவதற்கும் அனுமதி இல்லை.

16. 12 அப்போஸ்தலர்களைத் தெரிந்ததின்பேரில்

தந்தையாம் இயேசு நாதா, தாசரா றி பேர்தம்மை 
நந்தயவோடே சேர்த்து, நாதனே உமது வேத, 
மந்தையைக் காக்கவென்று, மகிமை சேர் பட்டமீய்ந்த
எந்தையே இயேசுவென்னும் இரட்சகா அருள் செய்வீரே