இந்த இணையதளத்திலுள்ள புத்தகங்கள் தங்களின் தனி பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே. வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கும், புத்தகமாக்குவதற்கும் அனுமதி இல்லை.

15. கானாவூர் கலியாணத்தில், தண்ணீரை இரசமாக்குதல்

வானவர் போற்றும் நாதா, வல்லபத்தாலே கானான். 
ஆனதோர் நகரில் மன்றல் ஆகுமவ்வீட்டிலே தான், 
பானமே குறைய ஆறு, பாத்திர மதனில் நீரைத் 
தான் (இ)ரசமாகச் செய்த, தற்பாரா அருள் செவீரே.