இந்த இணையதளத்திலுள்ள புத்தகங்கள் தங்களின் தனி பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே. வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கும், புத்தகமாக்குவதற்கும் அனுமதி இல்லை.

அர்ச்சியசிஷ்ட சிலுவை அடையாளம்

அர்ச்சியசிஷ்ட சிலுவை அடையாளத் தினாலே எங்கள் சத்துருக்களிடமிருந்து எங்களை இரட்சித்தருளும். எங்கள் சர்வேசுரா, பிதாவுடையவுஞ் சுதனுடையவும், இஸ்பிரீத்து சாந்துடையவும் (பரிசுத்த ஆவியின்) நாமத்தினாலே,

ஆமென் சேசு.