இந்த இணையதளத்திலுள்ள புத்தகங்கள் தங்களின் தனி பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே. வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கும், புத்தகமாக்குவதற்கும் அனுமதி இல்லை.

திரித்துவ தோத்திரம்

பிதாவுக்கும், சுதனுக்கும் இஸ்பிரீத்து சாந்துவுக்கும் (பரிசுத்த ஆவிக்கும்) தோத்திரம் உண்டாகக்கடவது. ஆதியிலே இருந்தது போல இப்பொழுதும் எப்பொழுதும் அநாதி சதாகாலமும் இருக்கும்படியே.

ஆமென் சேசு.