சிலுவை அடையாளம்

பிதாவுடையவுஞ் சுதனுடையவும், இஸ்பிரீத்து சாந்துடையவும் (பரிசுத்த ஆவியின்) நாமத்தினாலே,

ஆமென் சேசு.