இந்த இணையதளத்திலுள்ள புத்தகங்கள் தங்களின் தனி பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே. வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கும், புத்தகமாக்குவதற்கும் அனுமதி இல்லை.

சிலுவை அடையாளம்

பிதாவுடையவுஞ் சுதனுடையவும், இஸ்பிரீத்து சாந்துடையவும் (பரிசுத்த ஆவியின்) நாமத்தினாலே,

ஆமென் சேசு.