திருக்கரத்தால் தாங்கி என்னை திருச்சித்தம் போல் நடத்திடுமே

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


திருக்கரத்தால் தாங்கி என்னை

திருச்சித்தம் போல் நடத்திடுமே

குயவன் கையில் களிமண் நான்

அனுதினம் நீர் வனைந்திடுமே


1. உம் வசனம் தியானிக்கையில் இதயமதில் ஆறுதலே

காரிருளில் நடக்கையிலே தீபமாக வழிநடத்தும்


2. ஆழ்கடலில் அலைகளினால் அசையும் போது என் படகில்

ஆத்ம நண்பர் இயேசு உண்டு சேர்ந்திடுவேன் அவர் சமூகம்


3. அவர் நமக்காய் ஜீவன் தந்து அளித்தனரே இந்த மீட்பு

கண்களினால் காண்கிறேனே இன்ப கானான் தேசமதை