சந்தோஷம் பொங்குதே சந்தோஷம் பொங்குதே சந்தோஷம் என்னில் பொங்குதே அல்லேலூயா

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


சந்தோஷம் பொங்குதே சந்தோஷம் பொங்குதே

சந்தோஷம் என்னில் பொங்குதே அல்லேலூயா

இயேசு என்னை இரட்சித்தார்

முற்றும் என்னை மாற்றினார்

சந்தோஷம் என்னில் பொங்குதே


1. வழி தப்பி நான் திரிந்தேன்

பாவப்பழிதனை சுமந்தலைந்தேன்

அவர் அன்புக்குரலே அழைத்தது என்னையே

அந்த இன்பநாளில் எந்தன் பாவம் நீங்கிற்றே


2. சாத்தான் சோதித்திட தேவ உத்தரவுடன் வருவான்

ஆனால் இயேசு கைவிடார் தானாய் வந்து இரட்சிப்பார்

இந்த நல்ல இயேசு எந்தன் சொந்தமானாரே