அமைதியின் தெய்வமே இறைவா என் இதயத் தலைவனே அருள்வாய் அருள்வாய் யான் ஏங்கித் தேடுகின்ற அமைதி

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


அமைதியின் தெய்வமே இறைவா என் இதயத் தலைவனே

அருள்வாய் அருள்வாய் யான் ஏங்கித் தேடுகின்ற அமைதி

அமைதி அமைதி எங்கும் என்றும் அமைதி


1. நீதிப் பாதையில் நடப்பவர் சுவைப்பது அமைதி

தியாகச் சிகரத்தில் நிலைப்பவர் பெறுவது அமைதி

அன்பு மொழியை விதைத்திடுவோர்

அருளின் பயிரை அறுத்திடுவார்


2. உறவைத் தேடியே உரிமைகள் காத்தால் அமைதி

உயிரை மதித்தால் உண்மையில் நிலைத்தால் அமைதி

ஓங்கும் வன்முறை ஒழித்திடுவோம்

வீங்கும் ஆயுதம் களைந்திடுவோம்