பெத்லஹேம் ஊருக்குச் சென்றிடுவோம் - அந்த பாலனைக் கண்டிடுவோம்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


பெத்லஹேம் ஊருக்குச் சென்றிடுவோம் - அந்த

பாலனைக் கண்டிடுவோம்

பேரின்பம் அனைத்தும் குழந்தை வடிவில்

ஒளிரும் காட்சியைக் கண்டிடுவோம்


1. உண்மை ஒளியாய் உதித்ததே

வேற்றுமை அகற்றப் பிறந்ததே

இறைமை வடிவைக் கொணர்ந்ததே

மாமரியின் நல்மகனாய்

மனித உருவை எடுத்ததே


2. இருண்ட உலகை மீட்கவே

மருண்ட மனதைத் தேற்றவே

உலகின் ஒளியாய் பிறந்தாரே

உள்ளமதைக் கொள்ளை கொள்ளும்

குழந்தை வடிவில் உதித்தாரே