இயேசுவே என்னுடன் நீ பேசு என்னிதயம் கூறுவதைக் கேளு நான் ஒரு பாவி ஆறுதல் நீ கூறு

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


இயேசுவே என்னுடன் நீ பேசு

என்னிதயம் கூறுவதைக் கேளு

நான் ஒரு பாவி ஆறுதல் நீ கூறு

நாள் முழுதும் என்னை வழிநடத்து


1. உன் திருப்பெயர் நான் பாடிடும் கீதம்

உன் திரு இதயம் பேரானந்தம்

உன் திரு வாழ்வெமக்கருளும் இறைவா இறைவா

உன் திரு நிழலில் நான் குடிகொள்ள

என்றும் என்னுடன் இருப்பாய்


2. இயேசுவின் பெயருக்கு மூவுலகெங்கும்

இணையடி பணிந்து தலை வணங்கிடுமே

இயேசுவே உன் பெயர் வாழ்க வாழ்க

இயேசுவே நீ என் இதயத்தின் வேந்தன்

என்னைத் தள்ளி விடாதே