இராஜாதி இராஜனே தேவாதி தேவனே விண்ணோர் வணங்கிடும் விமல இராஜனே

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


இராஜாதி இராஜனே தேவாதி தேவனே

விண்ணோர் வணங்கிடும் விமல இராஜனே


1. வானின்று இறங்கிய உணவு நானென்றீர்

ஆவலாய் உண்பவர் ஆன்ம வாழ்வைக் கண்டிடுவீர்

தேவாதி தேவனே இராஜாதி இராஜனே

போற்றி துதித்துப் பாடிடுவோம்


2. அன்பினால் உம்மையே உணவாகத் தந்தீர்

அன்புடன் உலகினில் வாழ்வும் வழியும் காட்டினீர்


3. என்னில் நீர் நிலைத்தாலே வாழ்வு உண்டென்றீர்

உம்மில் நான் நிலைக்கவே விரைந்து எம்மில் வந்திடுவீர்