இயேசு எனக்குப் போதும் எந்தன் வாழ்வில் நிம்மதி

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


இயேசு எனக்குப் போதும் எந்தன் வாழ்வில் நிம்மதி


1. பாவத்தோடு வந்தேன் என்னைப்

பாசத்தோடு ஏற்றார்

கண்ணிழந்து நின்றேன் என்னைக்

கைகொடுத்துக் காத்தார் - அந்த


2. கவலையோடு நின்றேன் என்னைக்

கருணையோடு பார்த்தார்

வழி இழந்து நின்றேன் என்னை

வழியில் வந்து ஏற்றார் - அந்த


3. உலகில் யாரும் வெறுப்பார் அவர்

உருக்கத்தோடு அணைப்பார்

பாவி என்றும் பாரார் என்னைத்

தாவி வந்து காப்பார்