அருள்திரு தேவ தேவன் போற்றி அவர் தம் திரு நாமம் போற்றி

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


அருள்திரு தேவ தேவன் போற்றி

அவர் தம் திரு நாமம் போற்றி


1. அவர் மகன் இயேசு கிறிஸ்து போற்றி

அவர் தம் திரு அன்பே போற்றி


2. அருள்திரு தூய ஆவி போற்றி

அவர் தம் திரு ஞானம் போற்றி


3. அருள்திரு அன்னை மரியாள் போற்றி

அவர் தம் திரு தூய்மை போற்றி


4. அருள்திரு சூசை முனியும் போற்றி

அவர் தம் திரு வாய்மை போற்றி


5. அருள்திரு தூதர் அமரர் போற்றி

அவர் தம் திரு சேவை போற்றி