அன்பென்னும் சுரங்களில் தெய்வீக சந்தங்களில் விண்ணக ராகத்தில்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


அன்பென்னும் சுரங்களில் தெய்வீக சந்தங்களில்

விண்ணக ராகத்தில் மீட்பென்னும் கீதத்தைப்

பாடிய என் தலைவா

உன் அன்பு கானம் பாட என்னில் என்ன ஆனந்தம் ஆ


1. கானக் குயிலின் ராகமும் தென்றல் தவழும் கீதமும்

அருவி விழும் ஓசையும் அலைகள் பாடும் இன்பராகம்

உந்தன் சொந்த ராகங்கள்

உந்தன் படைப்பிலே எத்தனை ராகங்கள்

இறைவா எத்தனை ராகங்கள் ஆ


2. பறவை பாடும் கானமும் பாயும் நதியின் ஓசையும்

வண்டினத்தின் ரீங்காரமும்

எந்தன் ஆன்ம சுரங்கள் அனைத்தும்

உந்தன் சொந்த ராகங்கள்