கையளிக்கின்றேன் இறைவா - எந்தன் மெய்ப்பொருள் ஆவி அனைத்தையும் உமக்கு

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


கையளிக்கின்றேன் இறைவா - எந்தன்

மெய்ப்பொருள் ஆவி அனைத்தையும் உமக்கு


1. வாழ்க்கையை விட எந்தன் வளமையை விட உந்தன்

அருள்நிலை ஒன்றே மேலானது

வாழ்க்கையில் உம்மை வாழ்த்துவது - எல்லா

வரங்களையும் விட மேலானது


2. செழுமையும் கொழுமையும் பெறுவது போல் எந்தன்

இதயமும் உமது முன் நிறைவு பெறும்

முழுமை என் உள்ளத்தை நிரப்பிடவே - நாவில்

மகிழ்ச்சியின் புகழ்ச்சியின் பாடல் எழும்