என் ஆத்துமம் ஆண்டவரை புகழ்கின்ற வேளையிது

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


என் ஆத்துமம் ஆண்டவரை புகழ்கின்ற வேளையிது - என்

ஆயன் அவரினிலே மகிழ்கின்ற வேளையிது


1. அன்பின் தேவனவர் தினம் அவர் குரல் கேட்டிடுவேன்

இரக்கத்தின் கடவுளவர் அவர் இதயத்தில் வாழ்ந்திடுவேன்

அவரருகினிலே நான் இருப்பேன் - தினம்

அவர் வழி தனிலே நான் நடப்பேன்


2. நீதியின் மன்னரவர் அவர் நிழலினில் வாழ்ந்திடுவேன்

மகிழ்ச்சியின் நிறைவுமவர் என் மனதினை மீட்டிடுவேன்