மனிதம் மலர மண்ணில் வந்தவா விண்ணகம் செல்ல வழியைத் தந்தவா

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


மனிதம் மலர மண்ணில் வந்தவா

விண்ணகம் செல்ல வழியைத் தந்தவா

அமிழ்தே தேனே எம்மைத் தேற்ற வா

உயிரே உறவே எம்மில் உறைய வா


1. அருள் கொடுப்பாய் இன்று இருள் போக்குவாய்

ஒளியேற்றுவாய் ஒளியானவா

உரிமைகளைக் காக்க வா உறவாக வா அன்பாக வா

எம்மை அரவணைப்பாய்


2. பிரிவுகளைக் களைந்திடுவாய்

உறவுகளை வளர்த்திடுவாய்

தாழ்வுகளை ஒழித்திடுவாய்

சமத்துவத்தைக் கொணர்ந்திடுவாய்

மனிதத்தையே போற்ற வா எம்முயிரே எம்மில் வா

எம்மை அரவணைப்பாய்