என் ஆன்மாவின் சுரங்களை - இறைவா உன் பாதம் படைக்கின்றேன்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


என் ஆன்மாவின் சுரங்களை - இறைவா

உன் பாதம் படைக்கின்றேன் - அவை

விண்ணில் தவழும் சங்கீதமல்ல - என்

வாழ்க்கை சோக (இனிய) இராகங்களே


1. காலையில் பூபாளம் இசைத்தேனே

மாலையில் முகாரி தவழ்கின்றதே

அலையில் தவழும் இராகமாய் ஆ

என்னையே நான் அர்ப்பணிக்கின்றேன்


2. என் வாழ்க்கைப் பயணத்தில்

இசைக்கும் சிந்து இராகங்களை

இதயம் பாடும் சங்கீதமாய் ஆ

என்னையே நான் அர்ப்பணிக்கின்றேன்