மீட்புக்காக நன்றி கூறிடுவேன் ஆண்டவரின் திருப்பெயரைக் கூப்பிடுவேன்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


மீட்புக்காக நன்றி கூறிடுவேன்

ஆண்டவரின் திருப்பெயரைக் கூப்பிடுவேன்


1. ஆண்டவர் எனக்கு நன்மைகள் செய்தார்

நான் என்ன கைம்மாறு செய்வேனோ

நான் போற்றிடுவேன் ஆ பாடிடுவேன் ஆ புகழ்ந்திடுவேன்


2. என்மீது அவரது அருளன்பு நிலைத்தது

புகழ்ச்சி பலியினைச் செலுத்திடுவேன்


3. அவரே என் வலிமையும் திடமுமாய் இருக்கிறார்

அவரே எனக்கு மீட்பானார்