காக்கின்ற தேவன் உன்னோடுதான் கலங்காதே திகையாதே என் மனமே

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


காக்கின்ற தேவன் உன்னோடுதான்

கலங்காதே திகையாதே என் மனமே - நீ


1. துன்பத்தில் துணையாக உன்னோடுதான் - உன்

துயரினில் ஆறுதலாய் உன்னோடுதான்

விழி காக்கும் இமையாக உன்னோடுதான் - நல்

வழிகாட்டும் ஒளியாக உன்னோடுதான்


2. சோர்வினில் திடம் தர உன்னோடுதான் - உன்

நோயினில் சுகம் தர உன்னோடுதான்

சோதனை வேளையில் உன்னோடுதான் - உன்

வேதனை தாங்கிட உன்னோடுதான்