நீதானே என் கீதம் இறைவா - உன் நினைவே என் சங்கீதம் தலைவா

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


நீதானே என் கீதம் இறைவா - உன்

நினைவே என் சங்கீதம் தலைவா

நிறைவாழ்வு நான் காண வரம் வேண்டுமே - இனி

நிதம் எந்தன் வாழ்வு உன் பணிக்காகவே


1. ஒரு கோடி மலருண்டு உன் தாளிலே - அது

ஒரு பூவாய் இணைந்தாலே மணம் வீசுமே

எழிலான சுரம் கோடி உன் யாழிலே - அதில்

நரம்பாக இணைந்தாலே மனம் பாடுமே


2. அழகான கனவொன்று என் நெஞ்சிலே - அது

அன்பாலே நிறைகின்ற உலகாகுமே

இதற்காகத் தானே நீ மனுவாகினாய் - இன்று

என் வாழ்வை அதற்காகப் பலியாக்கினேன்