ஆயிரம் துதிப்பாடல் எந்தன்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


ஆயிரம் துதிப்பாடல் எந்தன் நாவினில் அசைந்தாடும்

ஆனந்தம் ஆனந்தம் என் மனதில் ஆண்டவா உனைப்பாட

ஆண்டவா உனைப்பாட ஆண்டவா உனைப்பாட


1. வான்முகிலும் உயர்மலையும் உந்தன் புகழ்பாட

தேன் பொழியும் நறுமலர்கள் உன் பெயர் சுவை பாட (2)

வான் பொழியும் நீர்த்துளிகள் உந்தன் அருள்பாட

யான் உனது திருப்புகழை கவியால் தினம்பாட

ஆண்டவா உனைப் பாட ...


2. பகலொளியும் பால் நிலவும் ஒளியால் உனைப்பாட

அலைகடலும் அதன் சிறப்பும் கருணையை தினம்பாட

மழலைகளின் தேன்மொழிகள் தூய்மையின் நிறம்பாட

யான் உனது திருப்புகழை கவியால் நிதம் பாட

ஆண்டவா உனைப் பாட ...