உன் திருயாழில் என் இறைவா பல பண்தரும் நரம்புண்டு என்னையும் ஓர் சிறு நரம்பெனவே - அதில் இணைத்திட வேண்டும் இசையரசே

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


உன் திருயாழில் என் இறைவா பல பண்தரும் நரம்புண்டு

என்னையும் ஓர் சிறு நரம்பெனவே - அதில்

இணைத்திட வேண்டும் இசையரசே


1. யாழினை நீயும் மீட்டுகையில் - இந்த

ஏழையின் இதயம் துயில் கலையும் (2)

யாழிசைக் கேட்டுத் தனை மறந்து - 2 உந்தன்

ஏழிசையோடு இணைந்திடுமே இணைந்திடுமே


2. விண்ணகச் சோலையில் மலரெனவே - திகழ்

எண்ணிலாத் தாரகை உனக்குண்டு (2)

உன்னருட் பேரொளி நடுவினிலே - 2 நான்

என் சிறு விளக்கையும் ஏற்றிடுவேன் ஏற்றிடுவேன்