நல்லுறவில் இறை சமூகமாவோம் நம் இயேசுவின் அன்பினிலே இறையாட்சி வளர்ப்போம்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


நல்லுறவில் இறை சமூகமாவோம் நம் இயேசுவின்

அன்பினிலே இறையாட்சி வளர்ப்போம்


1. அன்புதான் உறவுக்கு அடித்தளம்

உறவுதான் உயிருக்கு அடைக்கலம்

அன்பினிலே உறவு வரும் உறவினிலே நிறைவு வரும்

நிறைவினிலே இறையாட்சி மலரும் - நம்


2. அன்புதான் நீதியின் துவக்கம் நீதிதான் மானிட ஏக்கம்

அன்பினிலே நீதி வரும் நீதியிலே வாழ்வு வரும்

வாழ்வினிலே இறையாட்சி மலரும் - புது


3. ஒற்றுமையே உலகின் தாகம் அன்புதான் அதற்கு பானம்

அன்பிருந்தால் ஒற்றுமை வரும் ஒற்றுமையில் உயர்வு வரும்

உயர்வினிலே இறையாட்சி மலரும் - மனித