தொடும் என் கண்களையே உம்மை நான் காண வேண்டுமே

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


தொடும் என் கண்களையே

உம்மை நான் காண வேண்டுமே

இயேசுவே உம்மையே நான் காண வேண்டுமே (2)


1. தொடும் என் காதுகளை உம் குரல் கேட்க வேண்டுமே

இயேசுவே உம் குரலைக் கேட்க வேண்டுமே


2. தொடும் என் நாவினையே உம் புகழ் பாட வேண்டுமே

இயேசுவே உம் புகழைப் பாட வேண்டுமே


3. தொடும் என் கைகளையே உம் பணி செய்ய வேண்டுமே

இயேசுவே உம் பணி நான் செய்ய வேண்டுமே


4. தொடும் என் மனதினையே மனப் புண்கள் ஆற்ற வேண்டுமே

இயேசுவே மனப்புண்கள் ஆற்ற வேண்டுமே


5. தொடும் என் உடலினையே நோய்கள் தீர வேண்டுமே

இயேசுவே உடல் நோய்கள் தீர வேண்டுமே


6. தொடும் என் ஆன்மாவையே என் பாவம் போக்க வேண்டுமே

இயேசுவே என் பாவம் போக்க வேண்டுமே


7. தொடும் என் இதயத்தையே உம் அன்பு பெருக வேண்டுமே

இயேசுவே உம் அன்பு பெருக வேண்டுமே