அர்ப்பண மலராய் வந்தேன் அர்ச்சனையாக்கினேன் என்னை

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


அர்ப்பண மலராய் வந்தேன்

அர்ச்சனையாக்கினேன் என்னை (2)

மணமில்லாத மலரானாலும் இதழ்வாடியே போனாலும் (2)

வேள்வியில் சேர்த்துக்கொள்வாய் - அந்த

ஜோதியில் நிறைவு கொள்வேன் (2) ஆ...


1. கோதுமை மணியாய் மடிந்து என்னை

வெண்ணிற அப்பமாய்த் தந்தேன் (2)

என்னுடல் உன்னுடல் ஆகிடவே உன்னுடலாய் நான் மாறிடவே

மகிழ்வுடன் தந்தேனே என்னைக் கனிவுடன் ஏற்பாயே -2 ஆ....


2. விதியென்னும் சகதியில் சாய்ந்தேன் - புவி

அதிபதி உன் திட்டம் மறந்தேன் (2)

மதியில்லாதவன் ஆனாலும் விழியிழந்தே நான் போனாலும்

சுதியுடன் சேர்த்துக்கொள்வாய்

நான் கவியுடன் பாட்டிசைப்பேன் -2